Aktuelt

2756 oversiktskart

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid Plan 0525.00

MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID
 

Arkitektkontoret Vest AS gir med dette melding iht. plan- og bygningsloven § 12-8 om at følgende reguleringsarbeid er satt i gang:
 
Plan 2756, reguleringsplan for Peder Saxes gate 18, Hillevåg kommunedel, Stavanger kommune.
 

Planområdet er i gjeldende kommuneplan for Stavanger kommune disponert til næringsformål. Detaljreguleringen skal tilrettelegge for boligfortetting med næring på bakkeplan. Boligene vil være en naturlig forlengelse av tilgrensende og eksisterende boligblokker. Stavanger kommune vurderer det til at planen ikke skal konsekvensutredes, jmf. §5 Forskrift om konsekvensutredning.
 
Eventuelle innspill til planarbeidet kan innen den 22.02.2021 sendes til: 
Arkitektkontoret Vest AS, Storgata 48, 4307 Sandnes, eller på epost til kontaktperson for forslagsstiller,
Ingrid Dyrkorn, ingrid.dyrkorn@arkvest.no, tlf 41 51 97 07. Merk med plannavn og plannummer, og oppgi boligadresse. Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere vil få egen melding. Planoppstart er kunngjort og lagt ut på www.stavanger.kommune.no og www.arkvest.no.

 


Link til dokumenter: 

Planinitiativ

Referat Oppstartsmøte