Aktuelt

image

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid Plan 0525.00

TIME KOMMUNE
MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID


 
Arkitektkontoret Vest AS gjer med dette i samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 og §12-11, melding om at følgjande reguleringsarbeid vert satt i gang:

Plan 0525.00 – Detaljregulering for bolige i Theodor Dahls veg 66 og 70, Kvernaland

Føremålet med reguleringa er å leggja til rette for busetnad av rekkehus og ett leilighetsbygg.  
Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovas § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing. 
Vidare varslas det hermed om oppstart av forhandlingar mellom utbygger og Time kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4.
Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.
 
Planoppstart og tilhørande dokumenter er kunngjort på http:/www.time.kommune.no/ under Kunngjeringar og www.arkvest.no/aktuelt.
 
Rørde offentlige myndigheter og organisasjonar, rørde naboar, samt grunneigarar/festar vil få eiga melding.
Merknader og kommentarar sendast til:
Arkitektkontoret Vest AS,  Storgata 48, 4307 Sandnes, eller på e-post til: post@arkvest.no med kopi til Time kommune, pb. 38, 4349 Bryne eller på e-post til: post@time.kommune.no.
Frist for merknader: 8.01.2021
Det vert anledning til å utala seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegongs handsaming i lokal utvikling (LOK).
 


Link til dokumenter: 

Planinitiativ

Referat Oppstartsmøte