Aktuelt

201902 annonsekart-1

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid Planid 201902

GJESDAL KOMMUNE
MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID
 

Arkitektkontoret Vest AS gir med dette i samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 og §12-11, melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang:

Planid 201902– Detaljregulering for Skogveien 2A, gnr 6, bnr 514 -  Gjesdal kommune.

Formålet med reguleringen er å legge til rette for boliger med tilhørende anlegg og uteoppholdsareal.
Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutredning. 
I samsvar med plan- og bygningslovens §12-15, legges det opp til felles behandling av reguleringssaken og byggesøknad.
Videre varsles det herved om  oppstart av forhandlingar mellom utbygger og Gjesdal kommune om utbyggingsavtale etter plan og bygningslovens § 17-4.
Når utbyggingsavtale er inngått vil dette bli kunngjort.
 
Planoppstart er og kunngjort på http:/www.gjesdal.kommune.no/ under Kunngjøringar og www.arkvest.no/aktuelt.
 
Berørte offentlige myndigheter og organisasjoner, berørte naboer, samt grunneiere/festere vil få egen melding.
Merknader og kommentarar sendest til:
Arkitektkontoret Vest AS,  Storgata 48, 4307 Sandnes, eller på e-post til: ashild.slettebo@arkvest.no            , (mob.nr 46940801) med kopi til Gjesdal kommune, Rettedalen 1, 4330 Ålgård, eller på e-post til: post@gjesdal.kommune.no
Frist for merknader: 13.09.2019
 
 


Referat oppstartsmøte

Planinitiativ