Aktuelt

plan 0454 00

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid Plan 1127 2019001

TIME KOMMUNE
MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID

 
 
Arkitektkontoret Vest AS gjer med dette i samsvar med plan- og bygningslovas §12-8 og §12-11, melding om at følgande reguleringsarbeid blir sett i gang:
 
 
Plan 0454.00 – Detaljregulering for bustader og næring i Storgata 19-23

 
 
 
Føremålet med planen er å legge til rette for næring og bustader. 
Planområdet er på ca. 800 m2og er avsett til sentrumsføremål i kommuneplanen. 
Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovas § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing. 
I samsvar med plan- og bygningslovas §12-15, leggjast det opp til felles handsaming av reguleringa og byggesøknad.
Det blir vidare varsla om oppstart av forhandlingar mellom utbyggar og Time kommune om utbyggingsavtale etter plan- og bygningslovas § 17-4.
Når utbyggingsavtale er inngått, vil dette bli kunngjort.
 
Planoppstart er og kunngjort på http:/www.time.kommune.no/ under Kunngjeringar og www.arkvest.no/aktuelt.
 
Offentlege myndigheiter, organisasjonar, naboar og grunneigarar med interesse i saka vil få eiga melding.
Merknader og kommentarar sendast til:
Arkitektkontoret Vest AS,  Storgata 48, 4307 Sandnes, eller på e-post til:karlemil.sodergren@arkvest.no med kopi til Time kommune, pb. 38, 4349 Bryne
Frist for merknader: 09.08 2019 
Det blir høve til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegongs handsaming i lokal utvikling (LOK).

 
 


Referat oppstartsmøte

Planinitiativ
Arkitektkontoret Vest AS  |   Tlf [+47] 51 68 12 40   |   post@arkvest.no
Arkitektkontoret Vest AS  | Avd. Sandnes  - Tlf [+47] 51 68 12 40 | Avd. Bryne - Tlf [+47] 51 68 12 40
Arkitektkontoret Vest AS 
Avd. Sandnes  - Tlf [+47] 51 68 12 40
 Avd. Bryne - Tlf [+47] 51 68 12 40