Aktuelt

07 situasjonskart med planavgrensning gr%c3%a5tone 2

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid Plan 1127 2019001

RANDABERG KOMMUNE
VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 

 
I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 og § 12-11 gir 
Arkitektkontoret Vest AS på vegne av E. Gabrielsens Eiendom AS, 
melding om at følgende reguleringsarbeid blir satt i gang: 
 
Plan 1127 2019001
 
 
 
Detaljregulering for Randabergveien 333, g- og bnr 47/243, g- og bnr 47/350, g- og 
bnr 47/89, g- og bnr. 47/369 og g- og bnr . 47/501. 
Foreslått plangrense er vist i kart. 
 
Formålet med planen er å regulere eiendommene og deler av eiendommene 
til bebyggelse for forretning, kontor, industri, samt veg, fortau og siktlinjer. 
Regulering for g- og brnr 47/369 og 47/501 gjelder busslomme og 
tilhørende fortau for å bedre trafikksikkerheten i området. 
 
Planområdet er i kommuneplan for Randaberg avsatt til næringsvirksomhet.  
 
Planen vil være i strid med Regionalplan Jæren om senterlokalisering da planen 
legger opp til en utvidelse av detaljhandel. Dette er en videreføring av dagens virksomhet. 
Planen skal ikke konsekvensutredes, da den i all hovedsak viderefører den aktiviteten 
som er på eiendommene i dag. 
 
Planoppstart er også kunngjort på http:/www.randaberg.kommune.no
og www.arkvest.no/aktuelt.
 
Aktuelle dokument: 
Planinitiativ datert 14. 12 2018 
Referat oppstartsmøte 28.3 2019 
 
Eventuelle kommentarer kan sendes til: 
Arkitektkontoret Vest, Storgata 48, 4307 Sandnes, eller på 
e-post: karlemil.sodergren@arkvest.noinnen fredag 10. maimed kopi til 
Randaberg kommune, Plan og miljø, postboks 40, 4096 Randaberg, 
eller til e-post: post@randaberg.kommune.no
 
Spørsmål til planarbeidet rettes til Arkitektkontoret Vest v/ Karl Emil Sødergren jr, 
tlf.: 92832771
 
Det blir mulighet for å uttale seg til planen ved offentlig ettersyn etter kommuneplanutvalgets førstegangsbehandling. 
 
 


Referat oppstartsmøte

Planinitiativ
Arkitektkontoret Vest AS  |   Tlf [+47] 51 68 12 40   |   post@arkvest.no
Arkitektkontoret Vest AS  | Avd. Sandnes  - Tlf [+47] 51 68 12 40 | Avd. Bryne - Tlf [+47] 51 68 12 40
Arkitektkontoret Vest AS 
Avd. Sandnes  - Tlf [+47] 51 68 12 40
 Avd. Bryne - Tlf [+47] 51 68 12 40