Aktuelt

1190 planomriss

Melding om igangsetting av reguleringsarbeid Planid 201902

HÅ KOMMUNE
MELDING OM IGANGSETTING AV REGULERINGSARBEID
 

Arkitektkontoret Vest AS gjer med dette i samsvar med plan- og bygningslovas §12-8 og §12-11, melding om at følgande reguleringsarbeid blir sett i gang:

Plan 1190, detaljregulering av sambrukshus, bustader og torg, Nærbø sentrum 

Det blir varsla oppstart av planarbeid for følgande eigedomar: 
21/98, 21/338 og 25/110, 21/91, 21/181, 21/336, 21/48, 25/5, 22/59, 22/62, 26/1182, 26/223, 22/10. 22/1, 22/92, 21/251,21/84.
Planen omfattar i hovudsak delområda 1C og oT_1 i sentrumsplanen for Nærbø. 1 C og oT_1 er avsett til sentrumsføremål og kombinert formål for samferdsel- og teknisk infrastruktur og hensynssone for grønnstruktur og ligg vest for jernbanestasjonen. I tillegg er heile undergangen ved stasjonen inkludert og delar av området o_T3 som ligg aust for undergangen. 
Føremålet med planen er å legga til rette for eit sambrukshus der funksjonar som bibliotek, kulturskule, familiesenter, helsesenter og legesenter inngår. Det blir lagt til rette for bustader og næring i delar av planområdet.
Samstundes skal planen ta opp samanhenger mellom offentlege tenester og utvikling av nye bustader, torg og grønnstuktur i tilstøtande arealer. I dette inngår eit nytt offentleg byrom med park, torg og amfi/scene. 
Planområdet er på ca 22.000 m2.
Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslovas § 4-2, jf. Forskrift om konsekvensutgreiing. 
Planoppstart er og kunngjort på Hå kommune sine heimesider under Reguleringsplanar og www.arkvest.no/aktuelt.
 
Offentlege myndigheiter, organisasjonar, naboar og grunneigarar med interesse i saka vil få eiga melding.
Merknader, spørsmål og kommentarar  kan sendast til:
Arkitektkontoret Vest AS,  Storgata 48, 4307 Sandnes, eller på e-post til:karlemil.sodergren@arkvest.no med kopi til teknisk@ha.kommune.no, Hå kommune, Rådhusgata 8, 4360 Varhaug
Frist for merknader: 04.11 2019 
Det blir høve til å uttale seg til planforslaget under offentlig ettersyn etter førstegongs handsaming. 

 
 


Referat oppstartsmøte

Planinitiativ